Eesti ruumiandmete loend

From Estgis
Jump to: navigation, search

Siin on loend Eesti riigiametite ja asutuste loodud veebiallikatest ja andmekogudest, mis pakuvad Eesti kohta tasuta allalaadimiseks ruumiandmeid, mida saab kasutada geoinfosüsteemides (GIS) maakaartide koostamiseks ja ruumianalüüsiks.

Maa-ameti avalik WMS-teenus[1][edit]

Teema Kirjeldus
Aluskaart WMS kaart.maaamet.ee/wms/alus? Värviline ja mustvalge Eesti põhikaart, katastriüksused, haldus- ja asustusjaotus, kitsendusi põhjustavad objektid, mullakaart, kõige uuemad ortofotod, sh metsanduslikud, baaskaardi ja Corine maakatte kihid, metainfo kaardilehtede jaotuse järgi.
Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmed WMS kaart.maaamet.ee/wms/kaart? Joon- ja pindobjektid (nt teed, vetevõrk, kõlvikud, hooned), kohanimed, hoonete numbrid, haldus- ja asutusjaotus, baaskaardi ja Corine maakatte kihid
Ortofotod WMS kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart? Kõige uuemate ortofotode kiht, haldus- ja asutusjaotus, reljeefivarjutus, maakatte ja taimkatte kõrgusmudel, hübriidkaardi vektorkihid (kohanimed, hoonete numbrid, teed, vetevõrk, ehitised), metainfo kaardilehtede jaotuse järgi
Eesti geoloogiline baaskaart WMS kaart.maaamet.ee/wms/geoloogia? 10 geoloogilist teemakaarti, haldus- ja asustusjaotus, baaskaardi ja Corine maakatte kihid.
Aadressid WMS kaart.maaamet.ee/wms/aadressid? Aadressid, administratiivkeskused, nimeobjekti ja endise kohanime tunnuspunktid, mitteametlikud aadressiobjektid, hooned (ADS) ja aadressid, katastriüksuse ja liikluspinna aadressid, liikluspinnad, väikekohad ja aadressid, katastriüksuse infopäring

Maa-ameti geoportaal[2][edit]

Haldus- ja asustusjaotus Haldus- ja asutusjaotus: maakond, omavalitsus, asustusüksus DGN, DXF, SHP, MAP
Mullakaart ESRI Shape, ESRI geoandmebaasi, Mapinfo TAB või GeoTiff vormingus
Geoloogiline baaskaart kõik teemakaardid Aluspõhja ja aluspõhja reljeefi teemakaardid, aluspõhja läbilõiked, pinnakatte, pinnakatte paksuse ja geomorfoloogia teemakaardid, pinnakatte läbilõiked, hüdrogeoloogia ja põhjavee kaitstuse teemakaardid, hüdrogeoloogilised läbilõiked, FM faktiline materjal, maavarade teemakaart, gravimeetriliste ja aeromagnetiliste anomaaliate teemakaardid (ESRI Shape või pdf formaadis)
Näidisandmed Eesti topograafiline kaart (Eesti põhikaart 1:10 000) raster- ja vektorkaardina, trükikaart 1:20 000 rasterkaardina, ortofotod mõõtkavas 1:10 000 ja 1:2 000, kõrgusandmed: LIDAR kõrguspunktid, kõrgusmudelidid, halltoonides reljeefivarjutus ja värviline reljeefikaart
Kaardiruudustikud Eesti põhikaardi 1:10 000 ja topograafilise kaardid 1:2000 ruudustik (MapInfo TAB, ESRI Shape; MicroStation DGN v7 formaadis); 1:20 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000 topograafilise kaardi ruudustik (ESRI Shape formaadis)

Keskkonnaagentuur[3][edit]

Metsaregistri eralduste piirjooned (MapInfo) Igakuuliselt uuendatavad andmed maakonniti : SHP, TAB
Järvekogumid Järvekogumite valgalad, Eesti, Harju-, Ida-, Lääne-Eesti, Peipsi, Pärnu, Mustjõe, Matsalu, Koiva, Viru, Võrtsjärve ja Lääne-Eesti saarte järvekogumid : Excel, MapInfo, ESRI
Jõekogumid Jõekogumite valgalad, Eesti, Ida-ja Lääne-Eesti, Peipsi, Pärnu, Mustjõe, Matsalu, Viru, Võrtsjärve ja Lääne-Eesti saarte jõekogumid : Excel, MapInfo, ESRI
Põhjaveekogumid 2011, 2013
Rannikumerekogumid Ida-, Lääne- ja kogu Eesti : MapInfo, ESRI
Vesikonnad ja alamvesikonnad MapInfo, ESRI
Reoveekogumisalad Alad reostuskoormusega üle ja alla 2000 inimekvivalendi (ie) : MapInfo, ESRI

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)[4][edit]

Põllumassiivid, poollooduslikud kooslused, loomakasvatushooned ESRI SHP, MapInfo TAB, XLS, CSV - otsing erinevate näitajate põhjal: alad, hooned, ettevõtted, maakasutus, põllukultuurid, looma- ja linnuliigid, tootmissuunad jne haldusüksuses või vabalt valitud piirkonnas

Statistikaamet[5][edit]

Loendused, majandus, rahvastik, sotsiaalelu Valikud piirkonna, näitaja, ala ja aasta põhjal : ESRI SHP, MapInfo MIF,TAB, Google KML, GML (2.1.2)

Tallinna Linnaplaneerimise Amet[edit]

Digitaalne aluskaart Väljavõte Tallinna aluskaardist 1:2000 vektorandmetena

Tartu Ülikool[edit]

Eesti haldusjaotus ja administratiivpiirid 20. sajandil Kihelkonnad, rajoonid, vallad aastatel 1897, 1922, 1934, 1938, 1959, 1979, 1989 : SHP, TAB (Tartu Ülikooli ja Avatud Eesti Fondi projekt 1999)

Vaata ka[edit]

Artikli litsenseerimise eritingimused[edit]

Autor: Wikipedia. Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata (CC BY-SA 3.0)Viited[edit]

  1. {{#invoke:Citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
  2. {{#invoke:Citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
  3. {{#invoke:Citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
  4. {{#invoke:Citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
  5. {{#invoke:Citation/CS1|citation |CitationClass=web }}