Revision history of "Anaglüüf"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 17:26, 29 December 2016Toja (Talk | contribs). . (424 bytes) (+424). . (Uus lehekülg: 'Category:Mõisted === Mõiste === Stereokujutis, mis tekib stereopaari kahe kujutise kohakuti asetamisel, kus kumbki kujutis on tekitatud kasutades erinevaid värve, tavalise...')